Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

טענת "פרעתי" של חייב מזונות בהוצאה לפועל-מדריך 2020

עורך דין לצורך הגשת בקשה בטענת פרעתי בהוצאה לפועל

תוכן עניינים

איך מגישים טענת "פרעתי" של חייב מזונות בהוצאה לפועל מדריך צעד אחר צעד

מהי משמעות טענת פרעתי ומדוע חשוב להיעזר בעורך דין? משמעות טענת "פרעתי" היא שהחייב טוען שכבר שילם את החוב שבגללו נפתח נגדו תיק ההוצאה לפועל
ניתן להעלות טענת "פרעתי" בכל שלב של הליכי ההוצאה לפועל ובכל מועד אך את הטענה עצמה ניתן להעלות רק ביחס לאירועים שהתרחשו לאחר מתן פסק הדין ולא לפני מתן פסק הדין.
מהי משמעות טענת פרעתי ומדוע חשוב להיוועץ בעורך דין

כך למשל אם נתת לגרושתך כסף במזומן על חשבון המזונות לפני פסק דין למזונות לא תוכל לטעון טענת פרעתי.

בתיקים שנפתחו עקב פסק דין נגד החייב, לא ניתן להעלות טענות לגבי תשלומים או מעשים שבוצעו לפני מתן פסק הדין
חייב שהגיש בקשה בטענת "פרעתי" בתוך 21 ימים מהיום שנמסרה לו האזהרה, פטור מהתייצבות לחקירת יכולת כל עוד לא נדחתה טענתו
לקבלת טופס בקשת חייב בטענת פרעתי (טופס 236) הקישו ממש כאן
טופס בקשת חייב בטענת פרעתי

מהי משמעות טענת פרעתי בתיקי מזונות

משמעות טענת "פרעתי" היא שהחוב שבגללו נפתח תיק ההוצאה לפועל כבר שולם (נפרע) ולכן פתיחת התיק אינה מוצדקת וצריך לסגור אותו.
ניתן גם לטעון טענת פרעתי חלקית שבמסגרתה תטענו ששולם חלק מהחוב ולכן אינכם צריכים לשלם את אותו חלק יחסי.
חייב שנפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל, ושטוען ששילם את מלוא החוב שבגללו נפתח התיק, רשאי להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה בטענת "פרעתי".
במקרה שמדובר בתיק שנפתח למימוש פסק דין, ניתן להשתמש בטענת "פרעתי" רק אם פרעון החוב נעשה לאחר מתן פסק הדין. כלומר לא ניתן להעלות באמצעות טענת "פרעתי" השגות על פסק הדין עצמו.
מתי ניתן לטעון טענת פרעתי בתיקי מזונות או בתיקים בכלל?
אם אדם כבר פרע את החוב בהתאם לפסק הדין אזי ניתן לטעון טענת פרעתי בתנאי שהתשלום בוצע לאחר מתן פסק הדין.
קיום פסק הדין – חייב שביצע את המעשים שחויב לעשותם במסגרת פסק הדין (למשל: אם בפסק הדין נכתב שעל החייב לפנות מקרקעין, והחייב פינה אותם).
טענת קיזוז – כאשר כל אחד מהצדדים מחזיק בידו פסק דין כנגד השני, ניתן לטעון לקיזוז החוב. לקיזוז במזונות יש כללי קיזוז מאוד ספציפיים ולכן חובה להיוועץ עם עורך דין לענייני משפחה או עורך דין לענייני מזונות.
טענת התיישנות – כאשר הבקשה למימוש פסק הדין הוגשה לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל לאחר שחלפה תקופת ההתיישנות (תקופת ההתיישנות היא פרק הזמן הקבוע בחוק שבמהלכו ניתן להגיש בקשה למימוש פסק הדין. אם מיום מתן פסק הדין חלף פרק זמן העולה על תקופת ההתיישנות, ורק לאחר מכן הגיש הזוכה את הבקשה ללשכת ההוצאה לפועל, יוכל החייב לטעון נגדו טענת התיישנות).
פשרה – אם לאחר מתן פסק הדין הגיעו הצדדים לפשרה בנוגע להסדרת החוב.
טענת פרעתי בתיקי מזונות מה משמעותה

מתי ניתן לטעון טענת פרעתי בתיקי מזונות או בתיקים בכלל?

אם אדם כבר פרע את החוב בהתאם לפסק הדין אזי ניתן לטעון טענת פרעתי בתנאי שהתשלום בוצע לאחר מתן פסק הדין.
קיום פסק הדין – חייב שביצע את המעשים שחויב לעשותם במסגרת פסק הדין (למשל: אם בפסק הדין נכתב שעל החייב לפנות מקרקעין, והחייב פינה אותם).
טענת קיזוז – כאשר כל אחד מהצדדים מחזיק בידו פסק דין כנגד השני, ניתן לטעון לקיזוז החוב. לקיזוז במזונות יש כללי קיזוז מאוד ספציפיים ולכן חובה להיוועץ עם עורך דין לענייני משפחה או עורך דין לענייני מזונות.
טענת התיישנות – כאשר הבקשה למימוש פסק הדין הוגשה לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל לאחר שחלפה תקופת ההתיישנות (תקופת ההתיישנות היא פרק הזמן הקבוע בחוק שבמהלכו ניתן להגיש בקשה למימוש פסק הדין. אם מיום מתן פסק הדין חלף פרק זמן העולה על תקופת ההתיישנות, ורק לאחר מכן הגיש הזוכה את הבקשה ללשכת ההוצאה לפועל, יוכל החייב לטעון נגדו טענת התיישנות).
פשרה – אם לאחר מתן פסק הדין הגיעו הצדדים לפשרה בנוגע להסדרת החוב.
מתי ניתן לטעון טענת פרעתי בתיקי מזונות או בכלל

איך מגישים את הטענה בבקשת פרעתי?

יש להגיש בקשה בכתב על גבי טופס בקשת חייב בטענת פרעתי (טופס 236) ולסמן את סעד מס' 119.
אם הבקשה תוגש בתוך 21 ימים מיום המצאת האזהרה לחייב, הוא לא יידרש להתייצב לחקירת יכולת כל עוד בקשתו לא נדחתה.
לבקשת פרעתי  יש לצרף תצהיר ערוך על ידי עורך דין הוצאה לפועל או עורך דין לענייני משפחה, שבו מצהיר החייב בכתב על העובדות שאותן הוא טוען.
יש לצרף לבקשה כל מסמך או ראיה המוכיחה את הטענה בדבר פירעון החוב, למשל: קבלות המוכיחות את התשלום (צילום חשבון בנק שמוכיח את התשלום, אישור מהזוכה כי קיבלה לידיה את סכום המזונות
כל בקשה ראשונה בלשכת ההוצאה לפועל תוגש בצירוף צילום של תעודת הזהות שלכם.
עורך דין הוצאה לפועל טענת פרעתי מזונות
  • את הבקשה לטענת פרעתי וכל הנספחים אשר מצורפים יש להגיש בשני עותקים.
  • לאחר הגשת הבקשה, רשם ההוצאה לפועל יקיים דיון לגבי טענת החייב, במעמד שני הצדדים.
  • במקרה שרשם ההוצאה לפועל דחה את הטענה שנטענה על-ידי החייב, הוא יטיל על החייב הוצאות מיוחדות אם מצא כי לא היה יסוד לטענה.
  • אם הגשתם בקשה בטענת "פרעתי" שטען החייב, עליכם להתייצב לחקירת יכולת (או לפרוע את החוב) בתוך 21 ימים ממועד מתן ההחלטה.

איך מערערים על טענת פרעתי?

על החלטה של רשם ההוצאה לפועל במסגרת טענת "פרעתי" ניתן לערער ישירות לבית המשפט ללא צורך בקבלת רשות לערער מראש. אנו ממליצים מאוד לשכור שירותי עורך דין לענייני משפחה על מנת להגיש את הערעור כשן מטבע הדברים ערעור הינו עניין משמעותי ביותר אשר דורש ידע שלא קיים אצל כל אחד.
אם החוב שלכם קשור לענייני משפחה עליכם להגיש את הערעור לבית המשפט לענייני משפחה אשר נמצא באיזור סמכותכם בתוך 15 יום.
אם החוב שלכם אינו קשור לענייני משפחה – עליכם  להגיש את הערעור על החלטת ראש הוצאה לפועל לבית משפט השלום  אשר נמצא באיזור מגוריכם בתוך 20 ימים.
עורך דין הוצאה לפועל מאמר על טענת פרעתי

הכנו בעבורכם מאמר בנושא  ערעור בזכות על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת רשות.

האם הגשת טענת פרעתי מעניקה לכם באופן אוטומטי עיכוב הליכים בתיקי הוצאה לפועל?

אם ברצונכם שההליכים יעוכבו עליכם לבקש מעורך דין לענייני הוצאה לפועל המייצג אתכם שיגיש בקשה נפרדת לעיכוב הליכים שכן עצם הגשת הבקשה בטענת פרעתי אינה מקנה עיכוב הליכים או הסגרת הגבלה על רישיון נהיגה.
הסרת מגבלה על רישיון נהיגה

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים לדיני פשיטת רגל. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים
צרו קשר לקבלת ייעוץ ללא עלות