Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

מחיקת חובות בהוצאה לפועל על ידי עורך דין בדרך קלה פשוטה ומשתלמת

מיהו חייב בהוצאה לפועל?

החייב הוא חייב מוגבל באמצעים במשך לפחות 4 שנים ברצף לפני הגשת הבקשה למתן הפטר;
סך כל חובותיו של החייב בעת הגשת הבקשה אינו עולה 800,000 ש"ח (כולל חובות שלא מנוהלים בהוצאה לפועל וחובות שלא נמחקים במסגרת הליך הפטר בהוצאה לפועל);

תוכן עניינים

מחיקת חובות בהוצאה לפועל על ידי עורך דין בדרך קלה פשוטה ומשתלמת

מרכז המידע אשר הוקדם על ידי משרדנו ערוך לתת מענה יסודי באיכות ללא פשרות בכל תחומי ההוצאה לפועל וחדלות פרעון.

הביטוי המקצועי המשפטי אשר מקובל הינו בקשה למתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל

אדם אשר מוגדר חייב בהוצאה לפועל ואשר הוכרז כמוגבל באמצעים רשאי, במקרים מסוימים, להגיש בקשה למחיקת כל חובותיו בהוצאה לפועל.

בניגוד להליך חדלות פרעון במקרה של מחיקת חובות בהוצאה לפועל ההליך מתנהל ישירות בלשכות הוצאה לפועל השונות

עם קבלת ההפטר, יימחקו כל חובותיו של החייב, מלבד חובות אשר עליהם לא חל הליך מחיקת חובות כמו חובות בשל קנסות לרשויות תשלומי מזונות ותשלומי משכנתא.

בנוסף אם אם במהלך בירור הבקשה יתברר שלחייב יש נכסים אשר לא דווחו ללשכת ההוצאה לפועל מלכתחילה, יתכנו תוצאות כגון העלאת צו התשלומים והטלת עיקול על הנכסים

רשות האכיפה והגבייה מפעילה מוקד שירות טלפוני לצורך מענה לשאלות כלליות בלבד. המענה הטלפוני של רשות האכיפה אינו משמש תחליף לייעוץ משפטי ואינו בא במקום ייעוץ עם עם עורך דין הוצאה לפועל. אם ברצונכם בייעוץ על ידי עורך דין הוצאה לפועל אנא פנו אלינו בימים א-ה 08:00-16:00 בטלפון 03-7949755 פנו למוקד השירות הטלפוני של רשות האכיפה והגבייה בטלפון מספר 35592* או 073-2055000

מהם הטפסים הנדרשים?

איזה טפסים נדרשים למחיקת חובות בהוצאה לפועל?

בקשת חייב לקבלת צו הפטר בהוצאה לפועל – שאלון וכתב ויתור סודיות (טופס 55)
במסגרת החוק החדש להליכי פשיטת רגל וחדלות פרעון החל מ-15.09.2019, לא ניתן יהיה להכריז על חייבים כמוגבלים באמצעים ולא ניתן עוד לבקש הפטר (פטור מהחובות) במסגרת הליכי הוצאה לפועל, אלא אם הבקשה תוגש במסגרת הליכי חדלות פירעון.
הכרזתם של חייבים כמוגבלים באמצעים מלפני ה- 15.09.2019 אינה מתבטלת ותעמוד בתוקפה כל עוד רשם ההוצאה לפועל לא ביטל אותה בהחלטה מפורשת.
למידע נוסף ראו הודעה על שינויים בעקבות כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018

מי רשאי להגיש בקשה לקבלת צו הפטר?

חייב בהוצאה לפועל אשר הוכרז כחייב מוגבל באמצעים,רשאי במקרים מסוימים להגיש בקשה לקבלת צו הפטר.
משמעות ההפטר היא כי כל חובותיו מלבד חובות מסוימים שעליהם לא חל ההפטר יימחקו, והחייב יכול לפתוח דף חדש בחייו הכלכליים.
הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום אגרה.

מהם התנאים למחיקת חובות בהוצאה לפועל?

חייב בהוצאה לפועל העונה על כל התנאים הבאים:
החייב הוא חייב מוגבל באמצעים במשך לפחות 4 שנים ברצף לפני הגשת הבקשה למתן הפטר;
סך כל חובותיו של החייב בעת הגשת הבקשה אינו עולה 800,000 ש"ח (כולל חובות שלא מנוהלים בהוצאה לפועל וחובות שלא נמחקים במסגרת הליך הפטר בהוצאה לפועל);

מהם התנאים למחיקת חובות בהוצאה לפועל?

חייב בהוצאה לפועל העונה על כל התנאים הבאים:
החייב הוא חייב מוגבל באמצעים במשך לפחות 4 שנים ברצף לפני הגשת הבקשה למתן הפטר;
סך כל חובותיו של החייב בעת הגשת הבקשה אינו עולה 800,000 ש"ח (כולל חובות שלא מנוהלים בהוצאה לפועל וחובות שלא נמחקים במסגרת הליך הפטר בהוצאה לפועל);

אם סך חובותיו של החייב עולה על 800,000 ש"ח, ניתן להגיש בקשה להפטר אם מתקיימים שני התנאים הבאים:
סכום החוב המקורי או סכום החוב כפי שהיה במועד בו הוגשה בקשה לביצוע ללשכת ההוצאה לפועל, לא עולה על 400,000 ש"ח.
סך חובותיו של החייב (כולל ריבית פיגורים, הצמדה, קנסות וכדומה) אינו עולה על 2 מיליון ש"ח.
לחייב אין נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול או מכירה (לא כולל משכורת או הכנסה אחרת שהחייב זכאי לה);
"נכס בעל ערך" יוגדר בהתאם לשיקול דעתו של הרשם, אשר ישקול, בין היתר, אם יש תועלת עבור הנושים במימוש הנכס, בהתחשב בעלויות המימוש.


בנוסף לאמור נדרש שיתקיימו  אחד משני התנאים הבאים:
החייב עמד בצו התשלומים שניתן לו ב-3 השנים שקדמו להגשת הבקשה למתן הפטרו.
החייב שילם לפחות 18 תשלומים ב-3 השנים שקדמו למועד הגשת בקשה ההפטר, ובאותו מועד שילם את יתרת התשלומים שנותרו לתשלום;
לידיעתכם על פי שיקול דעתו של הוצאה לפועל עורך דין או אתם יכולים לנמק ולומר ממדוע גם אם לא עמדתם בכל התשלומים עדיין רשם ההוצאה לפועל רשאי לתת צו הפטר גם לחייב שלא עמד בצו התשלומים.
בהחלטת רשם ההוצאה לפועל הוא צריך להתחשב במספר התשלומים בהם כן עמד החייב ובנסיבות בגינן לא שילם, וכן רשאי הרשם להתנות את מתן ההפטר בהשלמת התשלומים החסרים לפי צו התשלומים.
בנוסף לאמור נדרש שיתקיימו  אחד משני התנאים הבאים:
החייב עמד בצו התשלומים שניתן לו ב-3 השנים שקדמו להגשת הבקשה למתן הפטרו.
החייב שילם לפחות 18 תשלומים ב-3 השנים שקדמו למועד הגשת בקשה ההפטר, ובאותו מועד שילם את יתרת התשלומים שנותרו לתשלום;
לידיעתכם על פי שיקול דעתו של הוצאה לפועל עורך דין או אתם יכולים לנמק ולומר ממדוע גם אם לא עמדתם בכל התשלומים עדיין רשם ההוצאה לפועל רשאי לתת צו הפטר גם לחייב שלא עמד בצו התשלומים.
בהחלטת רשם ההוצאה לפועל הוא צריך להתחשב במספר התשלומים בהם כן עמד החייב ובנסיבות בגינן לא שילם, וכן רשאי הרשם להתנות את מתן ההפטר בהשלמת התשלומים החסרים לפי צו התשלומים.
רשות האכיפה והגבייה מפעילה מוקד שירות טלפוני לצורך מענה לשאלות כלליות בלבד. המענה הטלפוני של רשות האכיפה אינו משמש תחליף לייעוץ משפטי ואינו בא במקום ייעוץ עם עם עורך דין הוצאה לפועל. אם ברצונכם בייעוץ על ידי עורך דין הוצאה לפועל אנא פנו אלינו בימים א-ה 08:00-16:00 בטלפון 03-7949755 פנו למוקד השירות הטלפוני של רשות האכיפה והגבייה בטלפון מספר 35592* או 073-2055000
נשמח לסייע בכל נושא הקשור להוצאה לפועל בימים א-ה
תנאים למחיקת חובות בהוצאה לפועל

לא מתנהל הליך פשיטת רגל בעניינו של החייב:

לא מתנהל לגבי החייב הליך פשיטת רגל בבית, ולא הוגשה בקשה לפשיטת רגל אשר ממתינה לדיון;

לא ניתן צו כינוס נכסים לנכסי החייב בחמש השנים שקדמו לבקשה;

לא נדחתה בקשת החייב למתן צו כינוס נכסים בחמש השנים שקדמו לבקשה;

החייב לא הוכרז כפושט רגל בחמש השנים שקדמו לבקשה;

לא נדחתה בקשת פשיטת רגל של החייב בחמש השנים שקדמו לבקשה;

לא ניתן לחייב צו הפטר בפשיטת רגל ב-5 השנים שקדמו לבקשה.

מתי רשם ההוצאה לפועל לא יאפשר מחיקת חובות?

ישנן נסיבות אשר אם הן מתקיימות, לא יינתן צו הפטר.

אם רשם ההוצאה לפועל סבור כבר בשלב הגשת הבקשה למתן הפטר שמתקיים אחד מהסייגים, הוא ידחה את הבקשה, כלומר לא יפתח את התיק במסלול הפטר.

נסיבות שבהן לא יינתן צו הפטר הן כל אחת מהבאות:

מתן צו הפטר לחייב יגרום לפגיעה כלכלית משמעותית בנושה אחד או יותר. בבחינת הפגיעה בנושים ישקול הרשם:

גובה החוב לנושה.

גובה התשלום החודשי שמשלם החייב לנושה.

מצבו הכלכלי של הנושה.

החוב לנושה אחד הוא מעל ל-400,000 ש"ח.

החייב הוכרז פושט רגל במהלך 5 השנים שקדמו להגשת הבקשה למתן הפטר.

מאז הכרזתו כחייב מוגבל באמצעים, החייב התנהל בחוסר תום לב, לצורך ניצול ההליך לרעה.

אורח חייו של החייב אינו תואם את המצב הכלכלי עליו הצהיר בבקשה למתן הפטר (למשל, אורח חיים פזרני, הנחשב כניצול לרעה של ההליך).

החייב העדיף נושה העדפה אסורה (העדפה שלא בהתאם לנדרש במקרה של איחוד תיקים בהוצאה לפועל) ב-3 החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה למתן הפטר.

החייב הורשע בעבירת מרמה או הפרת נאמנות במרמה.

הרשעה של החייב בעבירה לפי פקודת פשיטת הרגל.

החייב לא ניהל פנקסי חשבונות עסקיים כמקובל ב-3 השנים שקדמו לבקשת מתן ההפטר.

החייב קיבל על עצמו חבויות חדשות או התחיל בעסקים חדשים לאחר שידע שהוא חדל פירעון.

החייב לא נתן הסבר מספק מדוע היה לו הפסד או לא עמד בחבויותיו.

החייב יצר חובות בעסקאות נמהרות או מסוכנות, בפזרנות בלתי מוצדקת באורח חייו, בהימור, או בהזנחה פושעת של עסקיו.

החייב גרם לנושים להוצאות מיותרות על-ידי הגנה קנטרנית או מרגיזה בפני תובענה מוצדקת שהוגשה נגדו.

החייב יצר חובות בכך שהוציא הוצאות בלתי מוצדקות בהגשת תובענה קנטרנית או מרגיזה.

החייב העביר נכסים בעשר השנים שקדמו להגשת בקשת ההפטר, אלא אם ההעברה נעשתה באחד התנאים הבאים:

העברה בשל נישואין.

העברה לאשת החייב או לילדיו או לטובתם של נכס שהגיע לחייב אחרי נישואיו בזכות אשתו.

מכירה לטובת מי שקנה מהחייב את הנכס בתום לב וגם נתן תמורה בערכו של הנכס, בשווי של לפחות 85% מערכו המסחרי של הנכס.

למי ואיך פונים בלשכת ההוצאה לפועל?

יש לזמן תור להגשת בקשה למתן הפטר באחת מלשכות ההוצאה לפועל הבאות: באר שבע, ירושלים, קריות, נצרת, תל אביב או נתניה.

ניתן לבדוק אפשרות לקבלת סיוע משפטי על ידי עורך דין בתחום ההוצאה לפועל בקרב הארגונים העוסקים בתחום.

שלבי ההליך

הגשת בקשה למתן הפטר בהוצאה לפועל  

התנגדויות נושים למתן הפטר

אם לא הוגשו התנגדויות, הבקשה תועבר ישירות לדיון.

דיון בבקשה למתן הפטר בהוצאה לפועל    

קבלת הפטר ומחיקת החובות

על מנת להתחיל הליך של מחיקת חובות בהוצאה לפועל יש יש לקבוע תור להגשת הבקשה באחת מלשכות ההוצאה לפועל בהן קיים מסלול הפטר: באר שבע, ירושלים, קריות, נצרת, תל אביב או נתניה.

את הבקשה יש להגיש בלשכת הוצאה לפועל בה פועל מסלול הפטר השייכת למחוז בו מתנהל תיק האיחוד של החייב.

אם לא מתנהל תיק איחוד, יש להגיש את הבקשה ללשכה במחוז בו מתנהלים התיקים על מרבית חובות החייב, כאשר בודקים את גובה הוב לצורך הגשת בקשה למחיקת חובות אין להכליל פנימה תיקי מזונות או משכנתא.

רשות האכיפה והגבייה מפעילה מוקד שירות טלפוני לצורך מענה לשאלות כלליות בלבד. המענה הטלפוני של רשות האכיפה אינו משמש תחליף לייעוץ משפטי ואינו בא במקום ייעוץ עם עם עורך דין הוצאה לפועל. אם ברצונכם בייעוץ על ידי פנו למוקד השירות הטלפוני של רשות האכיפה והגבייה בטלפון מספר 35592* או 073-2055000

את התור למחיקת חובות בהוצאה לפועל  יש לזמן באמצעות מוקד השירות הטלפוני 35592* בימים א'-ה' בין 8:00 – 18:00 ובערבי חג בין 8:00 – 12:30.

הגשת הבקשה

הבקשה למתן הפטר תוגש בפגישה שנקבעה לצורך הגשתה.

יש להגיש שני עותקים של הבקשה.

את הבקשה יש להגיש על גבי טופס בקשת חייב לקבלת צו הפטר בהוצאה לפועל – שאלון וכתב ויתור סודיות (טופס 55).

בכל מקום בבקשה בו אין מה לציין, על החייב לחתום את חתימתו.

בבקשה מתבקש החייב לציין כי הוא עומד בתנאים להגשת הבקשה וכי לא מתקיימים לגביו סייגים למתן הפטר

כל חייב מגיש בקשה אחת וגם בני זוג מגישים כל אחד בקשה בנפרד.

למתן הפטר, מחיקת חובות בהוצאה לפועל, יש לצרף את המסמכים הבאים:

תצהיר מאומת כדין וערוך חתום על ידי עורך דין או פקיד ההוצאה לפועל

כתב ויתור ערוך כדין על סודיות חתום על ידי עורך דין או פקיד ההוצאה לפועל

בתוך כל בקשה להפטר מצורף נוסח כתב ויתור

בתוך כל בקשה  יש לצרף העתק מההחלטה על הכרזת החייב כחייב מוגבל באמצעים.

העתק מכל חקירת יכולת שנערכה לחייב לאחר הכרזתו כחייב מוגבל באמצעים.

בתוך כל בקשה יש לצרף את כל רשימת המסמכים הבאה:

 תדפיסי חשבונות בנק,

אישור מסלקה פנסיוניות

העתק כל התביעות המתנהלות נגד החייב

העתק כל התביעות אשר החייב מנהל

העתק כל הזכויות שצבר החייב במסגרת עבודתו

אישור ביטוח לאומי

תלושי שכר של החייב של שאתו ושל כל בני ביתו המתגוררים עימו ואשר מנהלים עימו משק בית משותף אחד

תשומת ליבכם כי ללא כל המסמכים אשר מפורטים בטפסי ההוצאה לפועל לא ניתן יהיה לפתוח תיק ולכן מומלץ מאוד להתייעץ עם עו"ד הוצאה לפועל כבר בתחילת ההליך.

למזכירות ההוצאה לפועל אין שיקול דעת לפתיחת תיקים וללא כל המסמכים המנויים בבקשה אתם תחזרו כלעומת שבאתם וחבל

על פי תקנות ההוצאה לפועל החלטת הרשם תישלח אל החייב בדואר תוך 45 ימים ממועד הגשת הבקשה.

על פי תקנות ההוצאה לפועל אם החליט הרשם על פתיחת התיק במסלול הפטר, מזכירות ההוצאה לפועל תפעל כדלקמן:

על פי תקנות ההוצאה לפועל תפורסם הודעה ברשומות ובעיתון יומי על פתיחת תיק ההפטר.

על פי תקנות ההוצאה לפועל בכל הודעה ברשומות ובעיתון יומי יפורסמו  שמו ומענו של החייב, הלשכה שבה מתנהל התיק וכן מועד אחרון להגשת התנגדויות.

על פי תקנות ההוצאה לפועל יש לשולח בתוך 10 הודעה אישית לכל הנושים שצוינו בבקשה למתן הפטר.

הודעה זו תעדכן את הנושים על כך שנפתח תיק הפטר ועל כך שבאפשרותם להגיש התנגדות להפטר.

על פי תקנות ההוצאה לפועל לנושים יש זכות לעיין בבקשת ההפטר שהגיש החייב על על נספיה ולבחון האם העובדות שהובאו במסמכים ובבקשה עולות בקנה אחד עם המידע הידוע להם.

על פי תקנות ההוצאה לפועל אם החליט הרשם על דחיית הבקשה, הוא עשוי אף לתת החלטה המביאה לשינוי בתיקי החייב כגון העלאת צו התשלומים, ביטול ההכרזה על החייב כמוגבל באמצעים, והטלת עיקול על נכס שהתגלה במסגרת הטיפול בבקשה.

הגשת התנגדויות על ידי הנושים

על פי תקנות ההוצאה לפועל נושי החייב רשאים להגיש התנגדויות למתן ההפטר.

מרבית הנןשים בדרך כלל אינם מגישים התנגדויות אם על פי המידע המצוי בידיהם ולאחר שקיבלו ייעוץ מעו"ד הוצאה לפועל מטעמם, אכן החייב זכאי להפטר.

 על פי תקנות ההוצאה לפועל, אם אכן הוגשו התנגדויות, על רשם ההוצאה לפועל לקיים דיון לגופו של עניין בהתנגדויות ולתת החלטה האם הוא מקבל את ההתנגדויות או דוחה את ההתנגדויות.

הפטר בהוצאה לפועל-הסדר מוסכם לפירעון החוב בין החייב לנושים אפשרות נוספת לסיום הליכי הוצאה לפועל

אם רשם ההוצאה לפועל מקבל החלטה מנומקת כי לא  מתקיימים התנאים למתן צו הפטר, עדיין רקיימת לו סמכות להחליט כי ניתן לגבש הסדר תשלומים לפירעון החוב (הסדר מוסכם).

אם החייב והנושים מסכימים לכך, יקבע דיון בבקשה במעמד הצדדים.

גם במקרה הזה, על פי התקנות, הודעה על הדיון תישלח לכל הנושים שפורטו בבקשת ההפטר 14 ימים לפחות לפני מועד הדיון.

אם הוגשו התנגדויות לבקשה להפטר, והרשם סבר כי יש מקום לקבל אותן לאחר שהתקיים דיון בנושא, רשאי הרשם לגבש הסדר מוסכם.

ההסדר המוסכם אשר מגיעים אליו החייב והנושים  יחייב את החייב וכן את כל הנושים שהם צד להסדר.

ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל

על פי תקנות ההוצאה לפועל ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל על החלטתו שלא לפתוח תיק במסלול הפטר ניתן להגיש לבית המשפט השלום.

על פי תקנות ההוצאה לפועל  את הערעור יש להגיש תוך 20 ימים.

חובה למסור מידע מלא ומהימן בעת הגשת בקשה לקבלת הפטר שכן מסירת מידע שאינו אמין  עלולה להביא לדחיית הבקשה או לביטול ההפטר בעתיד.

על פי תקנות ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל רשאי, בכל עת, לבטל הפטר שנתן לחייב אם קבע שההפטר ניתן על סמך מידע שגוי או לא אמיתי.

יש להמשיך ולשלם לפי צו החיוב בתשלומים שניתן כל עוד לא ניתן צו למחיקת חובות בהוצאה לפועל.

הפסקת התשלום עלולה להביא לדחיית הבקשה למחיקת החובות.

לאם אינכם דוברי עברית על בוריה חשוב תבקשו מעורך הדין שלקראת דין בבקשה למחיקת חובות, יגיש בקשה למתורגמן.

אם אחד מהנושים שלכם הוא מס הכנסה או מע"מ חשוב מאוד להקפיד להגיש את כל דו"חות המס הנדרשים במהלך הטיפול בבקשה למחיקת חובות.

אי הגשת הדו"חות יביא לעיכוב בטיפול בבקשה ואף עלול להביא למחיקת בקשת ההפטר.

ניתן ליצור קשר עם המשרד ונשמח לסייע לכם בנושא.

האם העמוד סייע לכם?

 עזרו לנו להמשיך לסייע לכם

יש לכם מידע נוסף או הצעות לעדכון ערך זה?

עדכון אחרון 22/8/20 שעה 15:30

אודותינו

עזרה

מי אנחנו?

אודות משרד עו"ד ונוטריון בקריית אונו ופתח תקווה רחל שחר

נגישות

מדיניות האתר

עדכונים אחרונים

תנו לנו משוב!

תפריט ראשי

צרו קשר

הצטרפו אלינו בפייסבוק

דוא"ל

האתר פונה לנשים וגברים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

המידע באתר הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט. השימוש במידע המופיע באתר אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד – יש לעיין בתנאי השימוש.

שתפו בפייסבוק

שתפו בטוויטר

שתפו בדוא"ל

למידע נוסף ולייעוץ על ידי עורך דין צוואה בנושא, פנו לכותבת המאמר, עו"ד ונוטריון מוסמך משרד המשפטים רחל שחר עורך דין בקריית אונו ופתח תקווה 052-4616973

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים לדיני פשיטת רגל. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים
צרו קשר לקבלת ייעוץ ללא עלות