Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

רק ככה מצליחים להגיע להסדרי חוב במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות

תוכן עניינים

איך מגישים בקשה לפריסה לתשלומים והסדר של  חוב במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות

חייב, שרשום על שמו תיק במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, רשאי להגיש בקשה לפריסת החוב לתשלומים וזאת על מנת להגיע להסדר חוב עם המרכז לגביית קנסות.

בבקשה להסדר חוב ולפריסה לתשלומים,  יש לפרט את הנסיבות האישיות והמיוחדות של החייב אשר המצדיקות את פריסת החוב לתשלומים ולצרף מסמכים תומכים.

המרכז לגביית קנסות מפעיל מרכז מידע בשיחת טלפון למוקד המידע בטל' 35592* או 073-2055000 בימים א'-ה' בין 8:00 – 18:00 ובערבי חג בין 8:00 – 12:30. המידע במרכז זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. אם ברצונך לקבל ייעוץ משפטי על ידי עורך דין להסדרי חוב ניתן ליצור קשר לטלפון 03-7949755 בימים א-ה 08:00-16:00
קבלת קהל ברחוב הסדנא 19 (כניסה ראשית), ירושלים (למגיעים ברכב, לרשום "האומן 10" בתוכנת הניווט):
בימים א', ב', ד', ה'- בין השעות 8:30 עד 13:30.
בימי ג'- בין השעות 08:30 עד 11:00.
טלפון לייעוץ על ידי עורך דין הסדרי חוב 03-7949755 ימים א-ה בלבד

הבקשה להסדר חוב יכולה להיות מוגשת על ידי עורך דין להסדרי חוב וגם לבד ללא עורך דין.

 דוגמאות למסמכים אשר יכולים לסייע בבקשה לפריסת חוב במרכז הקנסות

מסמכים רפואיים
מסמכים המעידים על כך שאתה מטפל בבן משפחה קרוב חולה
מסמכים המעידים על קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי
למשל מסמכים על נכות
או קצבת הבטחת הכנסה
או מסמכים המעידים שהגשת בקשה לקבלת נכות
מסמכים על היותך אם חד הורית או היותך אב חד הורי
מסמכים על היותך אם חד הורית או היותך אב חד הורי
כל מסמך שיכול לשכנע את הוועדה שיש לפרוס את החוב לתשלומים
הגשת הבקשה לפריסה לתשלומים והסדר של  במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות אינה עוצרת את התווספות ריבית הפיגורים לחוב
הגשת הבקשה לפריסה לתשלומים והסדר של  במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות אינה כרוכה בתשלום
המרכז לגביית קנסות מפעיל מרכז מידע בשיחת טלפון למוקד המידע בטל' 35592* או 073-2055000 בימים א'-ה' בין 8:00 – 18:00 ובערבי חג בין 8:00 – 12:30. המידע במרכז זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. אם ברצונך לקבל ייעוץ משפטי על ידי עורך דין להסדרי חוב ניתן ליצור קשר לטלפון 03-7949755 בימים א-ה 08:00-16:00
מרכז מידע עורך דין הסדרי חוב 03-7949755

המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות מאפשר לשכירים ועצאים כמו גם לחברות בע"מ  שרשום על שמם תיק במרכז, להגיש בקשה לפריסת לפריסה לתשלומים והסדר של החוב במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות.

הבקשה לפריסה לתשלומים יכולה להתייחס לכל חוב אשר המרכז לגביית קנסות זכאי לגבות אותו על פי חוק

קנס

ערובה

פיצוי,

אגרה

הוצאות

בבקשה לפריסה לתשלומים והסדר של  במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות אשר יכלה להיות מוגשת על ידי עורך דין או באופן עצמאי,  יש לפרט ולנמק מהן הנסיבות האישיות והמיוחדות המצדיקות את פריסת החוב לתשלומים ולצרף מסמכים תומכים, רלוונטיים ועדכניים.

הגשת הבקשה והטיפול בה, לא עוצרים את התווספות ריבית הפיגורים לחוב.

מילוי הבקשה וצירוף מסמכים תומכים

מילוי הבקשה להסדרי חוב ופריסת תשלומים יכול להיות באחת משתי דרכים:

באמצעות טפיסם מקוונים במערכת האינטרנט

ידנית – הורדת טופס בקשה

לטופס הבקשה לפריסה לתשלומים והסדר של  במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות  

יש לצרף בנוסף

 • צילום תעודת זהות + ספח.
 • תדפיסי תנועות חשבון עו"ש של 3 חודשים אחרונים על שם החייב.
 • פירוט חיובים של כרטיסי אשראי של 3 חודשים אחרונים על שם החייב.
 • ריכוז יתרות מכל בנק בו יש פעילות כגון: פקדונות, חסכונות, מט"ח וניירות ערך.
 • אישורי הכנסות
 • אם אתה שכיר עליך לצרף צילום תלושי השכר של החייב לתקופה של 3 חודשים אחרונים.
 • אם אתה עצמאי/חברה – שומת מס מבוקרת לשנתיים אחרונות או סימוציה של דוח רווח והפסד חתום על ידי רואה חשבון
 • אם אתה  מובטל – אישור לשכת התעסוקה ואישור על קבלת דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי.
 • אם אתה אסיר – אישור שהייה בכלא ודף הנהלת חשבונות מהכלא.
 • אישורים על הכנסות מכל סוג ומקור, כולל פנסיה/קצבאות.
 • אישורים עדכניים בגין מצב רפואי/אבחנה רפואית של החייב או של בן משפחה מדרגה ראשונה.
 • דו"ח עדכני מעובד סוציאלי או אישור משירותי הרווחה.
 • כל מסמך עדכני ורלוונטי אחר התומך בנימוקי הבקשה.
 • צילום תעודת זהות + ספח.
 • תדפיסי תנועות חשבון עו"ש של 3 חודשים אחרונים על שם החייב.
 • פירוט חיובים של כרטיסי אשראי של 3 חודשים אחרונים על שם החייב.
 • ריכוז יתרות מכל בנק בו יש פעילות כגון: פקדונות, חסכונות, מט"ח וניירות ערך.
 • אישורי הכנסות
 • אם אתה שכיר עליך לצרף צילום תלושי השכר של החייב לתקופה של 3 חודשים אחרונים.
 • אם אתה עצמאי/חברה – שומת מס מבוקרת לשנתיים אחרונות או סימוציה של דוח רווח והפסד חתום על ידי רואה חשבון
 • אם אתה  מובטל – אישור לשכת התעסוקה ואישור על קבלת דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי.
 • אם אתה אסיר – אישור שהייה בכלא ודף הנהלת חשבונות מהכלא.
 • אישורים על הכנסות מכל סוג ומקור, כולל פנסיה/קצבאות.
 • אישורים עדכניים בגין מצב רפואי/אבחנה רפואית של החייב או של בן משפחה מדרגה ראשונה.
 • דו"ח עדכני מעובד סוציאלי או אישור משירותי הרווחה.
 • כל מסמך עדכני ורלוונטי אחר התומך בנימוקי הבקשה.
 • איך ניתן לשלוח את הבקשה לפריסה לתשלומים והסדר של  חוב במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות?
 • אם אתם מיוצגים על ידי עורך דין אז עורך הדין ממלא את הבקשה לפריסה לתשלומים והסדר של  חוב במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות באופן ממוחשב בסיום המילוי וצירוף המסמכים, הבקשה תישלח ישירות למרכז.

במקרה שהוחלט לשלוח את הטופס באופן ידני יש לשלוח אותו בצירוף המסמכים התומכים, באחת הדרכים הבאות:

דואר אלקטרוני לכתובת: GviyaMgk@eca.gov.il.

פקס למס': 02-6547799.

דואר לכתובת: המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, ת.ד. 25, פתח תקווה 4910001.

בשיחת טלפון למוקד המידע בטל' 35592* או 073-2055000 בימים א'-ה' בין 8:00 – 18:00 ובערבי חג בין 8:00 – 12:30.

קבלת קהל ברחוב הסדנא 19 (כניסה ראשית), ירושלים (למגיעים ברכב, לרשום "האומן 10" בתוכנת הניווט):

בימים א', ב', ד', ה'- בין השעות 8:30 עד 13:30.

בימי ג'- בין השעות 08:30 עד 11:00.

הבקשה תטופל תוך 60 ימי עבודה מיום קבלתה וההחלטה תישלח לחייב/בא כוחו בדואר בסיום הטיפול.

בקשה לעיון חוזר והתנגדות להחלטה בבקשה לפריסת תשלומים והסדרי חוב

חייב שאינו מרוצה עם החלטת המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, יכול להגיש:

בקשה לעיון חוזר – במקרה שהתגלו עובדות חדשות או נסיבות אחרות שלא הוצגו במסגרת הבקשה המקורית.  גם הבקשה לעיון חוזר יכולה להיות מוגשת על ידי עורך דין או לבד.

השגה (התנגדות) למנהל רשות האכיפה והגבייה, תוך 30 ימים מהיום שקיבל את ההחלטה.

חשוב לדעת שאם הבקשה מוגשת על ידי עורך דין עליו לצרף לבקשתו ייפוי כח ערוך כדין

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים לדיני פשיטת רגל. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים
צרו קשר לקבלת ייעוץ ללא עלות