Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

איך מגישים בקשה לחדלות פרעון לעצמאים או שכירים בשלושה צעדים

עורכי דין בתחום חדלות פרעון עומד לרשותכם לשאלות בימים א-ה 08:00-18:00

תוכן עניינים

הגשת בקשה מקוונת של חייב לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) לחובות מעל 150,000 ש"ח

בהתאם לחוק החדש לחדלות פרעון חייב שסכום חובותיו עולה על 150,000 ש"ח, רשאי להגיש בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ( או בשמה הקודם פשיטת רגל) לממונה על הליכי חדלות פירעון (אשר שמו הקודם היה הכונס הרשמי)

מטרות הצו לפתיחת הליכי חדלות פרעון הן, בין היתר, לאפשר לחייב להסדיר את חובותיו לנושים ולהביא לשיקומו הכלכלי

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00. המוקד נותן מענה באשר לתיקים המתמנהלים אצל הממונה לחדלות פירעון אך אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי על ידי עורך דין חדלות פרעון. אם ברצונכם בייעוץ משפטי על ידי עורכי דין בתחום חדלות פרעון ניתן ליצור קשר עם משרדנו בטלפון 03-7949755 בימים א-ה 08:00-19:00 נא הכינו את שאלתכם מראש לקבלת ייעוץ משפטי.
ייעוץ בנושא חדלות פירעון על ידי עורכי דין בתחום

עורכי דין בתחום חדלות פרעון נדרשים להגיש את הבקשה לחדלות פרעון באופן מקוון בלבד , חייב שאינו מיוצג על ידי עורך דין רשאי להגיש את הבקשה באופן ידני או באופן מקוון

הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסך 1,600 ש"ח.

בקשת חייב לפתיחת הליכי חדלות פירעון באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון

המידע בדף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019 כשסכום החובות מעל 150,000 ש"ח

חייב שכיר או בעל עסק עצמאי או שכיר בחברה שסכום חובותיו עולה על 150,000 ש"ח ושנמצא במצב של חדלות פירעון או עלול להימצא במצב זה, רשאי להגיש אל הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (הכונס הרשמי) בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון.

הצו לפתיחת הליכי חדלות פרעון הינו השלב הראשון בהליכי פשיטת רגל.

מטרות הליכי חדלות פירעון הן:
להביא לשיקומו הכלכלי של החייב.
להסדיר, ככל הניתן, את החובות לנושים (מי שהחייב חייב להם).
לקדם את שילובו מחדש של החייב במרקם החיים הכלכלי.
מה מטרות הליכי חדלות פרעון

מי זכאי להתחיל בהליכים של חדלות פרעון?

חייב עצמאי או שכיר (אדם פרטי או עוסק מורשה או עוסק פטור) שעומד בכל התנאים הבאים:
נמצא במצב של חדלות פירעון או שקבלת הצו תסייע לו שלא להגיע למצב זה.
חובותיו עולים על 150,000 ש"ח.
הוא בעל זיקה לישראל, לפי אחד או יותר מהתנאים הבאים:
מרכז חייו, בזמן הגשת הבקשה, הוא בישראל.
מרכז חייו בחצי השנה שלפני הגשת הבקשה, היה בישראל.
הוא מנהל עסק/ים בישראל בזמן הגשת הבקשה.
יש לו נכס/ים בישראל בזמן הגשת הבקשה.
הוא מנהל עסק/ים בישראל בזמן הגשת הבקשה.
יש לו נכס/ים בישראל בזמן הגשת הבקשה.
מי זכאי להתחיל הליכי חדלות פרעון

איך מתחילים תהליך של חדלות פרעון עם עורך דין או לבד?

תחילה, יש להסדיר את תשלום האגרה בסך 1,600 ש"ח (נכון ל-2020) עבור הגשת הבקשה (פירוט בהמשך).

את הבקשה לקבלת הצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון יש להגיש אל הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

סכום האגרה שיש לשלם עבור הגשת בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון הוא 1,600 ש"ח (נכון ל-2020).

איך משלמים את האגרה להליכי חדלות פרעון?

תשלום מקוון בכרטיס אשראי- בעת מילוי טופס הבקשה, תועברו לביצוע התשלום באתר התשלומים הממשלתי כתנאי להמשך מילוי הבקשה והגשתה.

תשלום במזומן – ניתן לשלם את האגרה בכל אחד מהסניפים הייעודיים של בנק מזרחי טפחות ולוודא בעת התשלום כי:

נמסר לנציג הבנק מספר הזהות הנכון של החייב, כפי שהוזן בטופס הבקשה הממוחשב (אם לא תהיה התאמה, לא יהיה ניתן להמשיך במילוי הבקשה).

קוד סוג התשלום שהוקלד על-ידי נציג הבנק הוא: "1- פיקדון פתיחת תיק פשיטת רגל" (אם יוקלד קוד אחר, לא יהיה ניתן להמשיך במילוי הבקשה).

את מספר האסמכתא שיתקבל לאחר התשלום יש להקליד במקום המתאים בבקשה ולצרף העתק מהאסמכתא כדי שיהיה ניתן להמשיך במילוי הבקשה.

כאשר האגרה משולמת במזומן- יהיה ניתן להוריד ולמלא את טופס הבקשה רק יום לאחר ביצוע התשלום.

איך ממלאים בקשה לחדלות פרעון צעד אחר צעד?

יש להכנס לאתר של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי וללחוץ על התיבה "פתיחת הליכי חדלות פירעון".
בחלון שיפתח יש לבחור ב"בקשות לפתיחת הליכים ליחיד" ולאחר מכן ב"בקשת יחיד למתן צו לפתיחת הליכים".
כעת, יש לבחור בחלון שייפתח ב"הורדת טופס הבקשה" וללחוץ על "אישור".
יש למלא את הפרטים הנדרשים בטופס הממוחשב, להסדיר את תשלום האגרה ולוודא כי כל הנתונים והמידע שנמסרו נכונים ומדויקים (מספר זהות, דוא"ל, מספר טלפון נייד וכו').
לאחר מילוי טופס הבקשה הממוחשב, יש לשמור אותו במחשב, בפורמט PDF.
יש לפתוח את טופס הבקשה השמור במחשב ולסיים את מילויו בהתאם להנחיות, לצרף את כל המסמכים הנדרשים ולוודא כי הבקשה מולאה באופן מפורט, נכון ומדויק.
לאחר מכן, יש לשמור במחשב את טופס הבקשה המלא, בפורמט PDF.
לאחר שמירת טופס הבקשה המלא במחשב, יש להיכנס בשנית לאתר של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ללחוץ על התיבה "פתיחת הליכי חדלות פירעון" ובחלון שיפתח לבחור ב"בקשות לפתיחת הליכים ליחיד" ולאחר מכן ב"בקשת יחיד למתן צו לפתיחת הליכים".
כעת, יש לבחור בחלון שייפתח ב"העלאת טופס הבקשה" וללחוץ על "אישור".
בסיום, בדף שיפתח, יש להזין את מספר הזהות של החייב, להעלות את טופס הבקשה המלא השמור במחשב (לוודא שהטופס עלה במלואו 100%) וללחוץ על "שלח".
לאחר החתימה, הטופס ננעל ולא ניתן לעשות בו שינויים.
שמרו גרסה של טופס הבקשה לפני החתימה, למקרה שיהיה צורך בתיקון או עדכון הבקשה.
על מנת להקל על מילוי הבקשה, ניתן להוריד למחשב את רשימת המידע והמסמכים הנדרשים להגשת בקשה.
איך מגישים בקשה לחדלות פרעון צעד אחר צעד

מה קורה לאחר ששולחים טופס בקשה לחדלות פרעון?

לאחר העלאת טופס הבקשה המלא באתר הממונה ושליחתו:

 • תישלח הודעה אוטומטית, המאשרת את הגשת הבקשה. ההודעה תשלח לכתובת הדוא"ל שצויינה בבקשה.
 • המערכת הממוחשבת תבדוק את תקינות טופס הבקשה באופן אוטומטי.
 • אם טופס הבקשה עבר את בדיקות התקינות האוטומטיות בהצלחה:
 • תישלח בדוא"ל הודעת אישור על קליטת הבקשה בציון מספר התיק שנפתח אצל הממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • הבקשה תיבדק באופן מהותי (עמידה בתנאים, מסירת כל הפרטים והמידע הנדרשים, צירוף כל המסמכים הנדרשים וכו').
 • בסיום הבדיקה המהותית, יחליט הממונה האם לאשר את הבקשה ולתת צו לפתיחת הליכים או שלא לאשר אותה. ההחלטה תשלח למגיש הבקשה בדוא"ל וב- SMS (אס.אמ.אס).
 • אם טופס הבקשה לא עבר את בדיקות התקינות בהצלחה – תישלח בדוא"ל הודעת שגיאה הכוללת הנחיות להגשה מחדש של הבקשה.
 • אם הנכם מיוצגים על ידי עורך דין חדלות פרעון אזי כל ההודעות יישלחו לעורך הדין בצורה מסודרת.
 • בנוסף על פי החוק והתקנות קיימת לממונה סמכות לשלוח דרישה להשלמת פרטים וכן לזמן את מגיש הבקשה לבירור, לפני קבלת ההחלטה.
 • את השלמת המסמכים יש לבצע במועד שנקבע בדרישת ההשלמה באמצעות קישור לטופס פנייה מקוון שיופיע במכתב הדרישה.
 • אם השלמת הפרטים לא תבוצע במועד, הבקשה תיסגר ולא תוחזר האגרה ששולמה בגינה.
 • לקריאה נוספת בנושא הליכי פשיטת רגל הכנו בעבורכם מספר מאמרים
 • העקרון החשוב בפשיטת רגל שאף אחד לא מדבר עליו
 • פשיטת רגל האם באמת צריך עורך דין

בשעה טובה קיבלתם צו לפתיחת הליכים. מה קורה לאחר מכן?

ממונה ישלח בדואר העתק ממנו לחייב ולנושים שפרטיהם ידועים ועל הנאמן לוודא את קבלת ההעתק (ככלל, באמצעות הטלפון או דוא"ל).

על החייב לשלוח העתק מהצו בדואר רשום עם אישור מסירה לנושים שפרטיהם לא ידועים לממונה.

לאחר שניתן צו, ההליכים המשפטיים יתנהלו בבית-משפט השלום שבאזור מגוריו, נכסיו או עסקיו של החייב.

בעבר התנהלו ההליכים בבתי המשפט המחוזיים ואולם לאחר התיקון וכחלק מהחוק החדש הועברו לבתי משפט שלום.

החל מ-01.06.2020, חייב שיש לו זיקה למחוז הדרום (מגורים, נכסים או עסקים), רשאי לבקש כי ההליכים יתנהלו בבית-משפט השלום בקרית גת או באילת.

חייב שמבקש כי ההליכים יתנהלו בבית-משפט השלום בקריית גת או באילת, נדרש, בנוסף להגשה הרגילה:

לבקש בטופס הבקשה שהתיק יטופל במחוז דרום.

כמה דברים שכדאי מאוד להקפיד עליהם

ברגע שניתן הצו, על החייב לעמוד בחובת תשלום חודשי, להגיש דוחות על הכנסות והוצאות ומוטלות עליו הגבלות שונות. בנוסף, מוקפאים ההליכים המשפטיים המתנהלים נגדו (למעט הליכים פליליים).

כל ההודעות והחלטות הממונה ישלחו הן לחייב והן למי שהגיש את הבקשה מטעמו (המייצג או האפוטרופוס), לפי פרטי ההתקשרות שצוינו בבקשה.

בקשה שהוגשה בחוסר תום לב (לא הוגנת, לא ישרה ושעלולה לפגוע בזולת), עלולה להביא, בין היתר, לביטול ההליכים, לחיוב בהוצאות ואף להוות עבירה פלילית.

יש לוודא כי על המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader המאפשרת שימוש במסמכים בפורמט PDF, הפורמט היחידי שנתמך בהליך הגשת הבקשה.

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים לדיני פשיטת רגל. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים
צרו קשר לקבלת ייעוץ ללא עלות