Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

התראה על פשיטת רגל בידי נושה הדרך הקלה והבטוחה לגבות כספים שמגיעים לכם

תוכן עניינים

חייבים לך כסף? בהתראה על פשיטת רגל ניתן לקבל אותו בקלות וללא מאמץ אך בדרך נכונה

דף זה רלוונטי להליכי התראה על פשיטת רגל  שנפתחו לפני 15.09.2019

בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לשעבר הכונס הרשמי)5067 *
לידיעתכם הממונה על מוקד מענה ממשלתי אינו מעניק ייעוץ על ידי עורך דין פשיטת רגל והמידע אינו משמש ייעוץ משפטי אלא מידע כללי בלבד.
אם ברצונכם לקבל ייעוץ על ידי עורך דין לענייני פשיטת רגל ניתן לפנות למרכז עורכי דין לפשיטת רגל 03-7949755 בימים א-ה 08:00-16
מוקד מענה ממשלתי מרכזי           למעבר לאתר     לשליחת דוא"ל    1299
רשות האכיפה והגבייה                             *35592
שי"ל – שירות ייעוץ לאזרח למעבר לאתר                118
מרכז מידע של בתי המשפט 077-2703333
עורך דין לענייני פשיטת רגל 052-4616973
נשמח לסייע בכל עניין הקשור לפשיטת רגל וחדלות פרעון

למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 קיימים מאמרים רבים באתר וניתן לפנות.

מה זה התראת פשיטת רגל?

שלבים עיקריים בהליך פשיטת הרגל ביוזמת נושה
התראת פשיטת רגל נגד החייב    
התנגדות חייב להתראת פשיטת רגל         
הגשת בקשת פשיטת רגל      
התנגדות חייב לבקשת פשיטת רגל          
    דיון בבקשה למתן צו כינוס נכסים  
חקירת החייב והגשת תביעות חוב על ידי הנושים דיון בבקשת פשיטת הרגל
הכרזת פשיטת רגל    
  מימוש נכסי החייב         
הגשת בקשה למתן הפטר קבלת הפטר ופתיחת דף חדש בחיים הכלכליים
נשמח לסייע בעורך דין לענייני פשיטת רגל 03-7949755

התראת פשיטת רגל היא הליך המזהיר חייב ומאפשר לו לפעול לפני שמוגשת נגדו בקשת פשיטת רגל

בקשה למסירת התראת פשיטת רגל מוגשת על ידי נושה לבית המשפט

על החייב להגיש התנגדות להתראה או למלא אחר הדרישות שבהתראת פשיטת הרגל תוך 7 ימים מקבלתה

אי מילוי הדרישות שבהתראה מקים מעשה פשיטת רגל, בגינו יוכל הנושה להגיש בקשת פשיטת רגל נגד החייב

אי מילוי הדרישות שבהתראת פשיטת הרגל, מקים מעשה פשיטת רגל שבגינו רשאי הנושה להגיש בקשת פשיטת רגל כנגד החייב.

לא כל הליך פשיטת רגל ביוזמת נושה נפתח בהתראת פשיטת רגל.

נושה שמתקיימים אצלו שני התנאים הבאים יכול לפתוח בהתרעת פשיטת רגל וחדלות פרעון כנגד חייב:

הנושה מחזיק באחד מהבאים:

פסק דין או צו נגד חייב לתשלום סכום כסף.

שטר חליפין, שטר חוב או צ'ק שהוגשו לביצוע ללשכת ההוצאה לפועל, והחייב לא הגיש התנגדות לביצועם או שהתנגדותו נדחתה.

הוצאתו לפועל של פסק הדין, הצו או השטר לא עוכבה.

איך מגישים התראת לפשיטת רגל?

בקשה להמצאה של התראת פשיטת רגל תוגש לבית המשפט המחוזי.

מומלץ לפנות לעורך דין לענייני פשיטת רגל לקבלת ייעוץ או ייצוג משפטי לצורך הגשת הבקשה.

עורך דין לענייני פשיטת רגל יכין בעבורכם את הבקשה להמצאת ההתראה לבית המשפט

בקשה להמצאה (למסירה) של התראת פשיטת רגל לחייב תוגש על ידי הנושה לבית המשפט המחוזי בשני עותקים, על גבי טופס בקשה להמצאה של התראת פשיטת רגל.

לבקשה להתראה לפשיטת רגל אשר מכין עורך דין חובה לצרף את המסמכים הבאים

התראת פשיטת הרגל.

התראת פשיטת הרגל להגיש על גבי נוסח התראת פשיטת רגל.

בהתראת פשיטת רגל יידרש החייב לשלם את החוב, או להבטיח את החוב בכל דרך שתהיה מניחה את הדעת מבחינת בית המשפט, או להתפשר עליו בהסכמת הנושה או בית המשפט, תוך 7 ימים מיום המצאת ההתראה.

בהתראת פשיטת הרגל יצוין במפורש שאי קיום הדרישות שבהתראה הוא מעשה פשיטת רגל אשר יוכל לשמש כבסיס לבקשת פשיטת רגל נגד החייב.

להתראה לפשיטת רגל יש לצרף העתק פסק הדין, הצו או השטר המקימים את החוב.

מועד המצאת התראת פשיטת הרגל לחייב

על הנושה להמציא (למסור) לחייב את התראת פשיטת הרגל, החתומה על ידי בית המשפט, תוך 30 ימים מיום שאישר בית המשפט את המצאתה.

התנגדות להתראת פשיטת הרגל

החייב רשאי להגיש לבית המשפט התנגדות להתראה.

אם החייב מתנגד להתראה לשפיטת רגל עליו לנמק מדוע הוא מתנגד להתראה ולספק הוכחות כי שילם את החוב או הוא כי הוא יכול לשלם את החוב.

מחלוקת על הסכום הנקוב בהתראה

אם החייב חולק על האמור ההתראה בגלל גודל הסכום שנקב הנושה בהתראה עליו להודיע על כך לנושה תוך פרק הזמן שנקבע לתשלום החוב.

אם החייב לא הודיע לנושה על כך שהוא חולק על תוקף ההתראה בגלל הפער בסכום:

ההתראה תיחשב לתקפה למרות שהסכום שננקב בה גבוה מסכום החוב האמיתי.

אם החייב פעל באופן שהיה ממלא אחר הדרישות שבהתראת פשיטת הרגל אילו הסכום שנכתב בהתראה היה סכום החוב שמגיע לנושה למעשה, החייב יראה כמי שמילא אחר הדרישות בהתראת פשיטת הרגל. לכן קיימת חשיבות עצומה להיוועצות בעורך דין לפשיטת רגל.

מעשה פשיטת רגל

מעשה פשיטת רגל בעקבות התראת פשיטת רגל יתקיים באחת מהנסיבות הבאות:

החייב לא פרע את את החוב שלו ולא הגיש באמצעות עורך דין תגובה המנצמקת מדוע אין תוקף להתראת פשיטת הרגל.

החייב הגיש באמצעות עורך דין פשיטת רגל התנגדות מנומקת להתראה, ההתנגדות נדחתה, והחייב לא פרע את החוב.

לאחר קיום מעשה פשיטת הרגל, הנושה רשאי להגיש בקשת פשיטת רגל נגד החייב.

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לשעבר הכונס הרשמי)5067 *

מוקד מענה ממשלתי מרכזי           למעבר לאתר     לשליחת דוא"ל    1299

רשות האכיפה והגבייה                             *35592

שי"ל – שירות ייעוץ לאזרח למעבר לאתר                118

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים לדיני פשיטת רגל. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים
צרו קשר לקבלת ייעוץ ללא עלות