Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

כונס הנכסים הרשמי למי ואיך פונים בנושא חדלות פרעון

תוכן עניינים

מדריך בנושא הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) לחובות מעל 150,000 ש"ח

כאן תמצאו מידע חשוב וראשוני על הליכי פשיטת הרגל החדשים -"הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי". המידע הוא כללי ואינו ספציפי.
יחד עם זאת אם ברצונכם לקבל ייעוץ משפטי פרטני עליכם לפנות ישירות לעורך דין לענייני פשיטת רגל בטלפון 03-7949755 בימים א-ה 08:00-16:00
מי זכאי לפתוח בהליכים? איך עושים את זה? מהם שלבי ההליך, ואיך ומתי אפשר לקבל הפטר (פטור מהחובות)?
מדריך זה מיועד הן לחייבים שסכום חובותיהם עולה על 150,000 ש"ח והן לנושים אשר חייבים להם כסף
יחד עם זאת אם ברצונכם לקבל ייעוץ משפטי פרטני עליכם לפנות ישירות לעורך דין לענייני פשיטת רגל בטלפון 03-7949755 בימים א-ה 08:00-16:00

מי זכאי לפתוח בהליכים? איך עושים את זה? מהם שלבי ההליך, ואיך ומתי אפשר לקבל הפטר (פטור מהחובות)?

מדריך זה מיועד הן לחייבים שסכום חובותיהם עולה על 150,000 ש"ח והן לנושים אשר חייבים להם כסף

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון 5067*, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00. תשומת לבכם כי מוקד זה אינו מעניק ייעוץ משפטי אלא פרטים הנוגעים לצד המנהלי של ההליך. אם ברצונכם לקבל ייעוץ משפטי מעורך דין לענייני פשיטת רגל תוכלו לפנות לעורך דין פשיטת רגל בטלפון 03-7949755 בימים א-ה בשעות 08:00-16:00

הליכי חדלות פירעון לחייב שסכום חובותיו נמוך מ-150,000 ש"ח, מתנהלים בלשכות ההוצאה לפועל ולא בבתי המשפט.

ב-15.09.2019, נכנס לתוקף חוק חדש, אשר מסדיר את הליכי פשיטת הרגל החדשים, אשר מכונים מעכשיו -הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

מטרות החוק החדש הן, בין השאר, להציב את שיקומו הכלכלי של החייב בעדיפות גבוהה, להגדיל את סכומי החובות שהנושים יוכלו לקבל ולקצר הליכים ובירוקרטיה.

ככלל, ההליכים נמשכים כ-4 שנים וכוללים שלושה שלבים עיקריים:

שלב ראשון פתיחת ההליכים,

שלב שני "תקופת הביניים"

שלב שלישי תקופת השיקום הכלכלי.

הגורם האחראי מטעם המדינה על הליכים אלו כאשר סכום החובות גבוה מ- 150,000 ש"ח הוא "הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי" אשר מכונה "הכונס הרשמי" בהליכי פשיטת רגל שנפתחו לפני ה-15.09.2019.

בית-המשפט שבו מתנהלים ההליכים לפי החוק החדש הוא בית משפט-השלום (בהליכי פשיטת רגל שנפתחו לפני החוק החדש ההליכים התנהלו בבית-המשפט המחוזי על פי מקום מגוריו הנוכחי של החייב.

המדריך מיועד לשלוש קבוצות עיקריות

חייבים עסק או עוסק פטור אשר סכום חובותיהם עולה על 150,000 ש"ח
חייב שנמצא או עלול להימצא במצב של חדלות פירעון וסכום חובותיו עולה על 150,000 ש"ח.
המדריך מיועד גם לחייב שקיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לבקשתו של נושה
כמו כן המדריך יכול לשמש גם לנושה שמבקש לפתוח בהליכים נגד החייב (גם כאשר סכום החובות נמוך מ-150,000 ש"ח) כדי שיוכל לקבל, ככל הניתן, את חובו חזרה.
כל מי שמבקש לקבל מידע על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
כמו כן המדריך יכול לשמש גם לנושה שמבקש לפתוח בהליכים נגד החייב (גם כאשר סכום החובות נמוך מ-150,000 ש"ח) כדי שיוכל לקבל, ככל הניתן, את חובו חזרה.
כל מי שמבקש לקבל מידע על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
כל מי שמבקש לקבל מידע על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. 052-4616973

פתיחה בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

השלב הראשון בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) הוא קבלת צו המכונה "צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי".

את הבקשה לקבלת הצו יכול להגיש החייב מיוזמתו באמצעות עורך דין לענייני פשיטת רגל או בעצמו.

כמו כן את הבקשה לקבלת צו יכול להגיש הנושה  הנושה (מי שחייבים לו) או עורך דין מטעמם.

כאשר נושה מבקש לפתוח בהליכים נגד החייב (בלי קשר לסכום החוב), הבקשה תוגש לבית-משפט השלום והעתק ממנה יוגש לממונה על הליכי חדלות פירעון.

כאשר חייב, מיוזמתו, מבקש לקבל צו לפתיחת הליכים, עליו להגיש את הבקשה לממונה על הליכי חדלות פירעון.

חייב שאינו מיוצג, רשאי לבחור האם להגיש את הבקשה באופן מקוון (ממוחשב) או בהגשה ידנית בסניף המחוז של הממונה (לפי כתובת החייב).

עורך דין המתמחה בתחום פשיטת רגל מגיש את כל הבקשות הרלבנטיות באופן מקוון (ממוחשב) בלבד.

הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) שהגיש נושה שאינו מיוצג על ידי עורך דין נגד חייב

מה קורה מרגע הגשת הבקשה לפתיחה בהליכים ועד לקבלת הצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון?

בתקופה שבין הגשת הבקשה לקבלת הצו ועד שניתן הצו, ישנם הליכים ובקשות שונות שכל אחד מהצדדים (חייב, נושה, הממונה וכו') יכול לנקוט או לבקש.

חזרה מהבקשה- החייב רשאי, לאחר שהגיש את הבקשה, להתחרט ולבקש לחזור בו מהגשת הבקשה, כך שהיא לא תטופל.

העברת הבקשה למחוז אחר- לאחר שהחייב הגיש את הבקשה בסניף המחוז של הממונה (לפי הכתובת שמסר בבקשה), הוא רשאי לבקש כי הבקשה תועבר לטיפול בסניף מחוזי אחר של הממונה.

שלב ב': מרגע קבלת הצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ועד למתן הצו לשיקום כלכלי- "תקופת הביניים"

לאחר שניתן הצו (אם ניתן), מתחילה תקופה שנמשכת כשנה, המכונה "תקופת ביניים" ולאחריה ניתן לחייב (אם ניתן) צו לשיקום כלכלי שקובע את התנאים שאם החייב יעמוד בהם, הוא יקבל הפטר (פטור מחובות).

מי שמתנגד לכך שניתן לחייב צו לפתיחת הליכים (לרוב מדובר בנושים), רשאי להגיש בקשה לביטול הצו.

לרוב אם החובות נצברו בתום לב ולא כחלק מהליך פלילי אזי חייב שצבר את חובותיו בתום לב זכאי להגנת החוק לחדלות פרעון

בתקופה זו, נבחן מצבו הכלכלי של החייב על-ידי הנאמן, מוטלות עליו הגבלות שונות, חובת תשלום דו-חודשית, חובת הגשת דוח תקופתי על הכנסות והוצאות ומוקפאים הליכי הגבייה וההליכים המשפטיים המתנהלים נגדו.

תשומת ליבכם כי הגשת בקשה לחדלות פרעון אינה מקפיאה הליכים פליליים ככל שנפתחו כנגד החייב.

במהלך התקופה, הנאמן מקבל החלטות שונות אשר יכולות להשפיע על החייב וגורמים אחרים ולכן, ניתן בתנאים מסוימים להגיש בקשה לביטול או לשינוי החלטה של הנאמן.

כאשר החייב מבקש להגיש בקשה לשנות או לבטל החלטה של נאמן עליו להגישה לממונה על הליכי חדלות פירעון.

כאשר כל אדם אחר (לא החייב) מבקש להגיש בקשה לשנות או לבטל החלטה של נאמן עליו להגישה לבית-משפט השלום שבו מתנהל התיק.

בנוסף, בתקופה זו הנושים מגישים תביעות חוב לנאמן שיחליט האם לאשר אותן והאם הנושה זכאי לקבל סכומים כלשהם מתוך הכספים שנצברו ב"קופת הנשייה".

אם החייב קיבל את הצו לבקשת נושה, עליו להגיש בתוך 21 ימים מהיום שקיבל את הצו, טופס המכונה "דוח על מצב כלכלי" (כשחייב מגיש מיוזמתו בקשה לקבלת הצו- הוא גם נדרש למלא דוח זה).

חייב בהליך פשיטת רגל שאינו מיוצג, רשאי לבחור האם להגיש את הדוח הכלכלי באופן מקוון (ממוחשב) או בהגשה ידנית בסניף המחוז של הממונה שבו מתנהל התיק.

עורך דין של חייב בהליך פשיטת רגל, נדרש להגיש את הדוח הכלכלי באופן מקוון (ממוחשב) בלבד.

לקראת סיום התקופה, יגיש הנאמן לממונה מסמך המכונה "דוח ממצאי בדיקה" שסוקר, בין היתר, את מצבו הכלכלי של החייב, הסיבות שהביאו אותו למצב זה, הנכסים או הכספים שנצברו ב"קופת הנשייה", את תביעות החוב שאושרו על-ידו וכו'.

לצורך קבלת מידע על בקשה לביטול צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) הקישו ממש כאן

לצורך קבלת מידע על הגשת תביעת חוב באופן מקוון על-ידי נושה בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) הקישו ממש כאן

לצורך קבלת מידע על הגשת תביעת חוב באופן ידני על-ידי נושה שאינו מיוצג בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) הקישו ממש כאן

לצורך קבלת מידע על הגשת תביעות חוב על-ידי עובדים של מעסיק הנמצא בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) הקישו ממש כאן

הגשה ידנית של דוח כלכלי של חייב שאינו מיוצג בהליכי חדלות פירעון שנפתחו נגדו על ידי נושה הקישו ממש כאן

הגשה מקוונת של דוח כלכלי של חייב בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) שנפתחו נגדו על ידי נושה

שלב ג': קבלת צו לשיקום כלכלי והפטר (פטור מלא ומחיקת חובות)

לאחר שהנאמן מגיש לממונה את דוח ממצאי הבדיקה, הממונה יגיש לבית-המשפט את הצעתו לתכנית לשיקומו הכלכלי של החייב.

הצעת הממונה תתייחס, בין היתר, לחובת התשלומים של החייב (סכום התשלום ותקופת התשלומים), למימוש הנכסים והכספים שנצברו ב"קופת הנשייה", להגבלות שיוטלו על החייב, לפרטי ההכשרה להתנהלות כלכלית אותה יהיה עליו לעבור ולאפשרות שיקבל הפטר (פטור מחובות) באותו הרגע שיינתן הצו ובכך יסתיימו ההליכים כבר בשלב זה.

השלב הבא לאחר שהנאמן מגיש את המלצתו היא שלאחר לאחר דיון ובחינת הצעת הממונה לתכנית לשיקומו הכלכלי של החייב, בית-המשפט ייתן לחייב צו לשיקום כלכלי, המהווה בעצם תכנית לפירעון החובות (החזר החובות) ושיקומו הכלכלי של החייב.

אם בית-המשפט לא נתן לחייב הפטר באופן מיידי (הפטר לאלתר), ככלל, תחל תקופה בת כ-3 שנים בה ימשיכו לחול על החייב ההגבלות ויהיה עליו לעמוד בתנאים כגון, חובת התשלומים, שיתוף פעולה עם הנאמן והממונה, ביצוע הכשרה להתנהלות כלכלית וכו'.

החייב רשאי, אם השתנו הנסיבות מאז שניתן צו השיקום, להגיש בקשה לשינוי הצו כגון, בקשה להסרת הגבלה (בקשה שניתן להגיש גם לפני קבלת צו השיקום), בקשה לקיצור או הארכת תקופת התשלומים, בקשה לקבלת הפטר וכו'.

כך למשל אם ניתנה תקופת תשלומים של 50 חודשים באלף שקלים לחודש והחייב מרגיש אינו יכול לשלם כל חודש אלף שקלים הוא יכול חהגיש בקשה להארכת התקופה לתקטפה ארוכה יותר.

אם החייב עמד בתנאי הצו לשיקום כלכלי למשך כל התקופה, הוא יוכל לקבל הפטר, כלומר- יהיה פטור מלשלם חלק מהחובות, למעט חובות שלא ניתן לקבל עליהם פטור.

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים לדיני פשיטת רגל. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים
צרו קשר לקבלת ייעוץ ללא עלות