Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

פשיטת רגל-לנצח את הליך פשיטת הרגל בקלות אפילו ללא עורך דין

תוכן עניינים

פשיטת רגל-לנצח את הליך פשיטת הרגל בקלות אפילו ללא עורך דין

דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לשעבר הכונס הרשמי) למעבר לאתר    5067*
לתשומת ליבכם המוקד אינו מעניק יעוץ בנושאים משפטיים. אם ברצונכם לקבל ייעוץ מעורך דין לענייני פשיטת רגל ניתן לפנות אלינו לטלפון 03-7949755 בימים א-ה 08:00-16:00
מוקד מענה ממשלתי מרכזי           למעבר לאתר     לשליחת דוא"ל    1299
לתשומת ליבכם המוקד אינו מעניק יעוץ בנושאים משפטיים. אם ברצונכם לקבל ייעוץ מעורך דין לענייני פשיטת רגל ניתן לפנות אלינו לטלפון 03-7949755 בימים א-ה 08:00-16:00
רשות האכיפה והגבייה     למעבר לאתר                 *35592
לתשומת ליבכם הרשות האכיפה והגבייה אינה מעניקה יעוץ בנושאים משפטיים. אם ברצונכם לקבל ייעוץ מעורך דין לענייני פשיטת רגל ניתן לפנות אלינו לטלפון 03-7949755 בימים א-ה 08:00-16:00
שי"ל – שירות ייעוץ לאזרח            למעבר לאתר                 118
לתשומת ליבכם בשיל ניתן לקבל ייעוץ משפטי ראשוני אך לא ניתן לקבל ייצוג משפטי
מאמר זה מעניק לכם מידע יקר ערך ונשמח אם תשתפו אותו עם אחרים
אנחנו כאן לכל שאלה או פנייה ונשמח לסייע בשעות הפעילות
לתשומת ליבכם המוקד אינו מעניק יעוץ בנושאים משפטיים. אם ברצונכם לקבל ייעוץ מעורך דין לענייני פשיטת רגל ניתן לפנות אלינו לטלפון 03-7949755 בימים א-ה 08:00-16:00

בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, ושינוי החוק קיימת הבחנה בין הליכי פשיטת רגל שהחלו לפני החוק החדש לפשיטת רגל והליכי פשיטת רגל שהחלו לאחר החוק החדש לפשיטת רגל.

החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".

למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).

מה זו הכרזת פשיטת רגל ומתי היא נעשית?

הכרזת פשיטת הרגל נעשית בדרך כלל במועד הדיון בו נקבעת לחייב תוכנית לפרעון חובותיו. תוכנית הפירעון מהווה למעשה שלב לקראת סיומו של הליך פשיטת הרגל.

אם החלטתם לגשת להליך לבד והדבר כמובן אינו נטול סיכונים, הפעם היחידה שבה אני ממש רואה חובה לשכור שירותי עורך דין לענייני פשיטת רגל היא לצורך ייצוג בדיון.

מטבע הדברים דיון בבית משפט מחוזי הוא עניין מרגש גם לעורכי דין מיומנים אז ודאי שגם לאדם שאינו מצוי בהליכים.

בדיון זה, אליו מומלץ מאוד להגיע בליווי עורך דין מוכרז החייב פשוט רגל ומתמנה נאמן לחייב.

תפקידו של הנאמן בהליך פשיטת הרגל הוא ללוות את ההליך עד לסיומו המוצלח במתן הפטר לחייב.

צו פשיטת הרגל מעביר את נכסיו של החייב לרשות הנאמן כך שאם בבעלותך נכסים מסוגים שונים הם יועברו לניהול הנאמן.

אם יש לאדם יש חנות שכורה בבעלותו ויש שכר דירה מהחנות שכר הדירה יועבר לנאמן.

עם הכרזת פשיטת הרגל מוטלות על החייב מספר מגבלות, כמו מגבלות על ניהול חשבון בנק, על שימוש בכרטיסי חיוב ועל מעורבות בתאגיד

הכרזת פשיטת הרגל לאחר הגשת בקשה למתן צו כינוס נעשית עם מתן צו פשיטת רגל.

עם הכרזת פשיטת הרגל נכסיו של החייב עוברים לרשות הנאמן לצורך מכירתם וחלוקתם בין נושי החייב.

הכרזת פשיטת הרגל מטילה מספר הגבלות על החייב, המתווספות למגבלות ולחובות שהוטלו על החייב עם מתן צו כינוס הנכסים.

כל אדם שהגיש בקשה להכריז עליו כפושט רגל וניתן צו כינוס נכסים לנכסיו, צפוי לקבל הכרזה לפשיטת רגל אם עמד בכל התנאים.

בנוסף גם אדם שהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל, אף אם הוא בעצמו לא הגיש בקשה למתן צו כינוס, על ידי אחד מנושיו, וניתן צו כינוס נכסים לנכסיו, צפוי לקבל הכרזה לפשיטת רגל.

אם הודיעו לך שבשל מחדלים בהליך אינך צפוי להיות מוכרז כפשוט רגל משמעות הדבר היא הארכת הליך פשיטת הרגל לתקופה משמעותית נוספת ובמצב כזה מומלץ לגשת לעורך דין לענייני פשיטת רגל לייעוץ.

הכרזת פשיטת רגל נעשית על ידי בית המשפט במסגרת דיון בבקשת פשיטת הרגל ועל כן אם לא נקבעה עבורך הכרזה משמעות הדבר כי הדיון צפוי להידחות.

לאחר דיון בבקשת פשיטת הרגל בית המשפט, אם החליט להיעתר לבקשה, יתן צו פשיטת רגל.

צו פשיטת הרגל מעביר את נכסי החייב לנאמן ומאפשר את מכירתם לצורך חלוקתם בין הנושים.

הכרזת פשיטת הרגל נכנסת לתוקפה ביום שבו נערך הדיון בפשיטת הרגל.

איפה מתפרסמת הודעה על פשיטת הרגל

הודעה על הכרזת פשיטת רגל מתפרסמת ברשומות ובעיתון יומי.

בהודעה יצויינו שמו, מענו ומשלוח ידו של החייב, בית המשפט המכריז ויום ההכרזה.

מינוי נאמן להליך פשיטת הרגל-נאמן חייב להיות עורך דין או רואה חשבון

עם הכרזת פשיטת הרגל ימנה בית המשפט נאמן לחייב, הנאמן הוא עורך דין במקצועו

אם פשיטת הרגל היא בהתאם לבקשת חייב, הנאמן ימונה בהתאם לכללים לפיהם ממונה מנהל מיוחד.

אם פשיטת הרגל היא לפי בקשת נושה, הנושים יוכלו להציע עורך דין נאמן מטעמם.

הטלת הגבלות על חייב בפשיטת רגל

עם הכרזת פשיטת הרגל מוטלות על החייב מספר הגבלות, הנשארות בתוקפן עד שאחת מהנסיבות הבאות מתקיימת:

ניתן צו הפטר לחייב.

בוטלה ההכרזה על פשיטת הרגל

בוטל צו כינוס הנכסים שניתן נגד החייב.

לבקשת עורך דין או לבקשת חייב בית המשפט רשאי לבטל את ההגבלות בהליך פשיטת רגל כולן או מקצתן, אף לפני התקיימות נסיבה מבטלת, באחד מהמקרים הבאים:

אם ישנם שיקולים מיוחדים לביטול, אותם בית המשפט נדרש לציין.

אם אישר הצעת פשרה או הסדר בין החייב לנושיו.

הגבלות על ניהול חשבון בנק

חייב שהוכרז פושט רגל הוא לקוח מוגבל מיוחד.

משמעות ההגבלה היא שהחייב יהיה מנוע מלמשוך שיקים.

לצד ההגבלה, חשוב לציין שלבנק אסור לסרב לפתוח חשבון ביתרת זכות (ללא אשראי), לחייב בפשיטת רגל, בעבר או בהווה. למידע נוסף ראו פתיחת חשבון בנק לחייב בפשיטת רגל.

הגבלות על שימוש בכרטיסי חיוב

חייב בפשיטת רגל אינו רשאי להשתמש בכרטיס חיוב (כרטיס אשראי, כרטיס חיוב מיידי (דביט), כרטיס תשלום נטען), אלא אם כן קיבל לכך אישור מראש בכתב מהנאמן.

הנאמן יכול לסיים חוזה כרטיס חיוב (לדוגמה, לבטל כרטיס אשראי) במקום החייב.

אם הנאמן החליט שלא לסיים חוזה כרטיס חיוב, עליו להודיע על כך לכונס הרשמי, אשר רשאי לסיים את החוזה בעצמו.

חשוב לדעת, כי בעוד שלנאמן סמכות לבטל חוזה כרטיס חיוב, כולל כרטיס חיוב לחיוב מיידי, בנק אינו רשאי לסרב סירוב בלתי סביר לספק לחייב כרטיס חיוב לחיוב מיידי.

במסגרת תכנית פירעון ניתן לקבוע שלאחר עמידה ב-50% מהתשלום שנקבע בתכנית, תוסר ההגבלה.

הגבלות על מעורבות בתאגיד

על חייב בפשיטת רגל חל איסור לייסד תאגיד או להיות בעל עניין בתאגיד בצורה ישירה או עקיפה.

חייב רשאי לבקש את רשות בית המשפט או הנאמן כדי לייסד תאגיד או להיות בעל עניין בתאגיד.

במסגרת תכנית פירעון ניתן לקבוע שעם אישור התכנית, תבוטל ההגבלה.

ביטול הכרזת פשיטת רגל

בית המשפט רשאי לבטל את הכרזת פשיטת הרגל בכל אחד מהמקרים הבאים:

אם בית המשפט החליט כי פשיטת הרגל של החייב תבוטל ואתה סבור כי הדבר אינו מוצדק ניתן לפנות לבד או באמצעות עורך דין ולערער על ההחלטה תוך 45 יום.

אם אתה סבור שאתה יכול לפעול בהליך פשיטת רגל לבד עדיין מומלץ לפנות לייעוץ לכל הפחות להבנת הנושא או ייצוג משפטי בנושא פשיטת רגל אם מדובר בתיק מורכב או בחובות גבוהים

חשוב לדעת בנושא הליך פשיטת רגל

הפרת המגבלות המוטלות על חייב מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר.

הקלות בתקופת משבר הקורונה

בעקבות מצב החירום, פורסמו הקלות לאנשים שנמצאים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לשעבר הכונס הרשמי) למעבר לאתר    5067*

מוקד מענה ממשלתי מרכזי           למעבר לאתר     לשליחת דוא"ל    1299

רשות האכיפה והגבייה     למעבר לאתר                 *35592

שי"ל – שירות ייעוץ לאזרח            למעבר לאתר                 118

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים לדיני פשיטת רגל. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים
צרו קשר לקבלת ייעוץ ללא עלות